Các bệnh lý nghiêm trọng các giai đoạn Manulife Cuộc sống tươi đẹp

Các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn cuối

Quyền lợi bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng của bảo hiểm nhân thọ được chia thành 3 nhóm quyền lợi nhỏ: Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giữa, bênh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, và bệnh lý theo giới tính.

Trên đây là các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa,  giai đoạn muộn và bệnh lý giới tính được hưởng quyền lợi đền bù của bảo hiểm nhân thọ gói Cuộc sống tươi đẹp

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các gói sản phẩm bổ trợ