Bảo hiểm Xã hội

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần Cách tính bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận BHXH một lần theo quy định. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người.