Điều khoản loại trừ Manulife

Manulife từ chối chi trả những trường hợp nào, Điều khoản loại trừ chi trả bảo hiểm của manulife bao gồm bao nhiêu điều? Cùng hỗ trợ bảo hiểm nghiên cứu nhé

Manulife từ chối chi trả trợ cấp y tế cho những trường hợp sau:   Công Ty sẽ không thanh toán Quyền lợi trợ cấp nằm viện, Quyền lợi trợ cấp một phần thu nhập, và Quyền lợi trợ cấp nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt theo quy định tại Điều 3 của.

Tại sao nhiều người bảo bảo hiểm nhân thọ lừa đảo? Tại sao lại có người nói Manulife lừa đảo? Tại vì những người đó không đọc kỹ hợp đồng, tại vì những người đó vô tình hoặc vì 1 lí do nào đó không hiểu rõ những nguyên tắc loại trừ trong bảo hiểm.